Życie migrantów: Warunki życia w Europie

Jak wygląda życie migrantów? Czy w końcu akt migracji usprawiedliwia podjętą decyzję? Są to pytania, na które trudno odpowiedzieć.

Jednak prowadzenie życia zgodnie z podstawowymi standardami zdrowia i dobrobytu, określonymi przez Powszechną Deklarację Praw Człowieka (artykuł 25), nie zawsze jest oczywiste. W przypadku migrantów, czy ich nowe życie spełnia te podstawowe warunki życiowe?

Pomiar integracji migrantów: Wgląd w życie migrantów w Europie

Unijny urząd statystyczny Eurostat na bieżąco monitoruje i ocenia proces integracji migrantów w kontekście europejskim, prowadząc badania ankietowe. W szczególności, wskaźniki badania, które przedstawiają sytuację w Europie, to:

  • Zatrudnienie
  • Edukacja
  • Integracja społeczna
  • Aktywność obywatelska
  • Sytuacja społeczno-ekonomiczna młodych ludzi.

W 2020 roku statystyki pokazują, że wskaźnik zatrudnienia dla obywateli urodzonych poza UE jest niższy (61,9%) niż wskaźnik dla obywateli urodzonych w danym kraju i obywateli urodzonych w UE (73,5%). Ponadto, jeśli chodzi o bezrobocie, stopa bezrobocia dla obywateli urodzonych poza UE wynosi 13,9%, dla osób urodzonych w UE - 8,1%, a dla obywateli urodzonych w danym kraju - 6,1%. Ponadto, podwskaźnik wskaźnika nadmiernych kwalifikacji wynosi 41,4% dla obywateli spoza UE, następnie dla innych obywateli UE - 32,3%, a dla obywateli krajowych - 20,9%.

W 2019 r. wskaźnik mieszkań zamieszkanych przez właścicieli wynosi 24% dla obywateli spoza UE i 36% dla mieszkańców UE. Odsetek osób mieszkających w przeludnionych gospodarstwach domowych jest około dwukrotnie wyższy w przypadku osób spoza UE (36%) niż obywateli danego kraju (17%). Zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym wśród obcokrajowców wynosi 32%, przy czym wśród obywateli państw spoza UE wskaźnik zagrożenia ubóstwem wynosi 38%, a wśród ludności krajowej - 15%. Ponadto wskaźnik poważnej deprywacji materialnej w przypadku osób niebędących obywatelami UE wynosi 12%, a następnie 5% w przypadku obywateli danego kraju i 5% w przypadku pozostałych obywateli UE.

Podstawowe standardy godnego życia

Artykuł 25 (UDHR - Powszechna Deklaracja Praw Człowieka) formułuje prawo do godnego życia, które spełnia standardy zdrowia i dobrobytu. W szczególności prawo do podstawowych standardów życia dotyczy potrzeb związanych z wyżywieniem, odzieżą, dostępem do opieki medycznej i usług socjalnych oraz mieszkaniem.

Artykuł ten obejmuje nieprzewidywalne zdarzenia, które mogą zagrozić standardowi życia danej osoby. Takimi zdarzeniami mogą być np. starość, niepełnosprawność, bezrobocie itp. Macierzyństwo i dzieciństwo zastrzegają sobie prawo do wyjątkowej opieki i pomocy. Ponadto dzieci mają prawo do ochrony socjalnej, niezależnie od tego, czy urodziły się w małżeństwie, czy też nie.

Najwyraźniej artykuł 25 wymienia czynniki ubóstwa i integracji społecznej jako determinanty dobrobytu osoby, które mają zastosowanie do innych praw UDHR. Co dziwne, należy zauważyć, że warunki ubóstwa pojawiają się także w przypadkach naruszenia praw człowieka.

Biorąc wszystko pod uwagę, wszelkie odpowiedzi na pytania dotyczące życia migrantów i tego, czy ich życie poprawia się po migracji, mogą mijać się z celem. Jednak liczby wskazują na brak równowagi w zakresie podstawowych warunków życia w Europie między obywatelami UE i obywatelami spoza UE.

easyRights to projekt realizowany w ramach programu H2020, w którym podkreśla się znaczenie zapewnienia praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem populacji (im)migrantów. Ponadto konsorcjum analizuje sztuczną inteligencję jako czynnik sprzyjający integracji migrantów.

Odwiedź oficjalną stronę internetową i dowiedz się więcej o inicjatywie easyRights.

 

kontakt@naturalnieskuteczni.pl

Galeria