Nowe programy Unii europejskiej na lata 2014-2020

W nowej perspektywie budżetowej na lata 2014-2020 przewidziano przede wszystkim podtrzymanie prawidłowego finansowania programów, które istniały już do tej pory, ale oprócz nich pojawia się także kilka nowych projektów, na które warto zwrócić uwagę. Najbardziej godny z uwagi nich jest fundusz Horyzont 2020, ponieważ skupia się on na wspieraniu prac badawczych o najwyższym stopniu skomplikowania.

Skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorstw oraz inicjatyw trans granicznych charakteryzujących się wysokim stopniem innowacyjności. Innym programem, który może przyciągać uwagę, jest COSME. Ten program ma otwierać unijne rynki zbytu dla małych i średnich przedsiębiorstw działających do tej pory wyłącznie w jednym kraju członkowskim. Chodzi w nim przede wszystkim o to, by nie tylko największe firmy mogły prowadzić tak zwaną działalność transgraniczną. Namacalnym efektem programu ma być podniesienie skuteczności finansowania, co powinno zostać osiągnięte dzięki kapitałom bezpośrednim oraz gwarancjom kredytowym.

Swój wyraz w bezpośrednich posunięciach finansowych znalazły też nowe priorytety unijne związane z liniami kolejowymi, sieciami energetycznymi oraz drogami. W ramach programu „łącząc Europę” można liczyć na dofinansowanie projektów związanych z tymi właśnie elementami infrastruktury. Warto wspomnieć również o programie Erasmus, w którym od wielu lat na wsparcie mogą liczyć studenci pragnący uczyć się w krajach Unii Europejskiej. W chwili obecnej jest on rozszerzany do poziomu Erasmus+, czego nie należy mylić z koślawymi działaniami polskiego rządu, bo jest to dobrze znany program Erasmus rozszerzony o kilka dodatkowych krajów, chociaż okrojony o Szwajcarię. W tym miejscu trzeba zwrócić uwagę na warunki przyznawania środków ze wszystkich programów unijnych.

Głównym, chociaż oczywiście nie jedynym kryterium podziału środków jest wskaźnik PKB na mieszkańca w danym regionie Unii. Wprowadzona została nowa kategoria regionów, kategoria przejściowa, do której kwalifikują się regiony o PKB na głowę mieszkańca na poziomie <75%, 90%>. Po wybiciu się z tego przedziału w prawo region staje się regionem rozwiniętym. Niezależnie od tego, otrzymanie środków unijnych uwarunkowane jest zawsze od podpisania indywidualnie skonstruowanej Umowy Partnerstwa z Komisją Europejską.

 

kontakt@naturalnieskuteczni.pl

Galeria