IED uczestniczy w działaniach na rzecz włączenia osób ROMA do systemu edukacji i zatrudnienia

ROMOWIE to największa mniejszość w Europie, której populację szacuje się na 10-12 milionów. Pod względem społecznym i gospodarczym Romowie są również jedną z najbardziej wrażliwych i defaworyzowanych grup w Europie i często spotykają się z nietolerancją, dyskryminacją i wykluczeniem. Wielu z nich nie ma dostępu do mieszkań, opieki zdrowotnej, usług socjalnych, zatrudnienia i edukacji.

Dostrzegając potrzebę rozwiązania tych problemów, Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości bierze udział w europejskim projekcie "PAL - Walka z dyskryminacją i antycyganizmem w edukacji i zatrudnieniu w UE".

Głównymi celami projektu PAL są:

  1. Zwalczanie dyskryminacji i postaw antycygańskich
  2. Wzmocnienie współpracy wielopodmiotowej
  3. Promowanie wspólnych wartości demokratycznych, wzmocnienie praw podstawowych i konsolidacja rządów prawa to horyzontalne problemy krajów uczestniczących w projekcie
  4. Debata nad kierunkiem rozwoju europejskiej sieci na rzecz włączenia społecznego Romów
  5. rozwijanie możliwości uczestnictwa Romów na szczeblu regionalnym i lokalnym
  6. Opracowanie danych i informacji na temat form, podejść i wyzwań związanych z uczestnictwem Romów
  7. Zwiększenie świadomości wśród zainteresowanych stron na temat potrzeby zapewnienia corocznego dostępu do edukacji i zatrudnienia
  8. Szkolenie i przekazywanie umiejętności w zakresie desegregacji trenerom i innym zainteresowanym stronom na poziomie lokalnym w celu osiągnięcia integracji dzieci i młodzieży romskiej w procesie edukacji i zatrudnienia.

Koordynacja i opracowanie pierwszych kroków oraz kolejnych działań stanowiły ramy spotkania inaugurującego projekt, które odbyło się w Hasselt w Belgii w dniach 4-5 lutego 2016 r.

 

kontakt@naturalnieskuteczni.pl

Galeria