Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży w ramach programu Erasmus+, termin październikowy

Erasmus + zawsze był programem koncentrującym się na edukacji, szkoleniach, młodzieży i sporcie w Europie. Ten siedmioletni program zawsze miał na celu promowanie działań, które skupiają się na wzmacnianiu ducha europejskiego w każdym aspekcie.

W ramach programu Erasmus+ w ciągu roku wyznaczono wiele terminów i opublikowano wiele zaproszeń, które mają przyczynić się do osiągnięcia celów strategii "Europa 2020". W szczególności program Erasmus+ 2020 w znacznym stopniu przyczyni się do osiągnięcia następujących celów:

 • celów strategii "Europa 2020". Obejmuje to główny cel dotyczący edukacji
 • celów strategicznych ram współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia i szkolenia, w tym wszystkich odpowiadających im poziomów odniesienia
 • zrównoważonego rozwoju wszystkich krajów partnerskich w dziedzinie szkolnictwa wyższego
 • pomoc w osiągnięciu ogólnego celu odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży
 • pomoc w rozwijaniu europejskiego wymiaru sportu, w szczególności sportu na poziomie podstawowym
 • pomoc w promowaniu wartości europejskich zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

Działania w ramach programu Erasmus+

Jedną z głównych akcji programu Erasmus+ jest Akcja Kluczowa 2 (KA2) - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.


IED jest Twoim godnym zaufania partnerem

IED od dawna realizuje wezwania, które pomagają nam zmieniać życie młodych ludzi. Nasza wiedza specjalistyczna, którą jest przedsiębiorczość, jest kluczem do promowania pomysłów, pomagania młodym ludziom w wprowadzaniu innowacji i wprowadzania zmian na rynku pracy. Zawsze szukamy sposobów, aby pomóc w kształtowaniu przyszłości dla przyszłych pokoleń.

W tym roku IED koncentruje całą swoją energię na KA205 - Partnerstwa strategiczne dla młodzieży. Podobnie jak w przypadku priorytetów zaproszenia, nasz priorytet jest również przypisany do:

 • angażowanie, łączenie i wzmacnianie pozycji młodych ludzi: wzmacnianie współpracy międzysektorowej, pozwalającej na większą synergię w różnych obszarach działań, które mają znaczenie dla młodych ludzi. Szczególny nacisk zostanie położony na uczestnictwo - w tym alternatywne i innowacyjne formy uczestnictwa - oraz aktywne obywatelstwo młodych ludzi, zwłaszcza te, które dotyczą młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.
  Priorytetowo traktowane będą projekty, które:
  1. Zwiększają uczestnictwo wszystkich młodych ludzi w życiu demokratycznym i obywatelskim w Europie;
  2. Umożliwiają młodym ludziom nawiązywanie kontaktów z wybranymi decydentami, organami administracji publicznej, grupami interesu, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego lub osobami uczestniczącymi w procesach politycznych lub społecznych mających wpływ na ich życie, wyrażanie swoich poglądów i bycie wysłuchanym przez nich;
  3. Zwiększają umiejętność krytycznego myślenia i umiejętność korzystania z mediów przez młodych ludzi w celu wzmocnienia demokracji i przeciwdziałania manipulacji, propagandzie i dezinformacji;
  4. Poszerzają i pogłębiają polityczne, obywatelskie i społeczne uczestnictwo młodych ludzi na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim lub światowym;
  5. wspieranie aktywności obywatelskiej, a zwłaszcza wolontariatu i solidarności wśród
  6. młodych ludzi;
  7. zwiększenie włączenia społecznego wszystkich młodych ludzi w oparciu o wartości europejskie;
  8. promowanie dialogu międzykulturowego i propagowanie wiedzy o różnorodności i tolerancji oraz ich akceptacji w społeczeństwie;
  9. wzmacnianie
  10. poczucia inicjatywy młodych ludzi, zwłaszcza w dziedzinie społecznej, oraz wspieranie ich społeczności
  11. ;
  12. wzmacnianie powiązań między polityką, badaniami i praktyką oraz propagowanie lepszej wiedzy o sytuacji młodych ludzi i polityce młodzież

  owej.
 • przyczynianie się do jakości i innowacyjności pracy z młodzieżą oraz do jej uznawania
  Priorytetowo traktowane będą projekty, które:
  1. Wspieranie budowania potencjału osób pracujących z młodzieżą i praktyk pracy z młodzieżą;
  2. Wspieranie osób pracujących z młodzieżą w wypracowywaniu skutecznych metod docierania do zmarginalizowanych młodych ludzi, w zapobieganiu rasizmowi i nietolerancji wśród młodzieży oraz w radzeniu sobie z zagrożeniami, możliwościami i skutkami digitalizacji;
  3. Wspieranie włączenia społecznego i szans na zatrudnienie młodych ludzi o mniejszych możliwościach (w tym osób NEET), ze szczególnym uwzględnieniem młodych ludzi zagrożonych marginalizacją i osób ze środowisk migracyjnych;
  4. Otwarcie pracy z młodzieżą na współpracę międzysektorową umożliwiającą większą synergię we wszystkich obszarach działań dotyczących problemów młodych ludzi;
  5. Ułatwienie młodym ludziom przejścia z okresu młodzieńczego do dorosłości, w tym wspieranie integracji na rynku pracy poprzez zajęcie się kluczowymi kompetencjami i innym wsparciem organizacyjnym, jakie może przynieść praca z młodzieżą;
  6. Promowanie uznawania i walidacji pracy z młodzieżą oraz uczenia się nieformalnego i pozaformalnego na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym.
 • promowanie przedsiębiorczości i kreatywnego uczenia się oraz przedsiębiorczości społecznej wśród młodych ludzi
  Priorytetowo traktowane będą projekty w formie transnarodowych inicjatyw młodzieżowych, które umożliwiają grupom młodych ludzi realizację pomysłów w praktyce, w tym poprzez przedsiębiorstwa społeczne, stawiając czoła wyzwaniom i zidentyfikowanym problemom w ich codziennym życiu.

Dzięki naszemu doświadczeniu w projektach europejskich, wiedzy na temat przedsiębiorczości oraz staraniom, by pomóc młodym ludziom w rozwoju, jesteśmy tu po to, by przenieść Twoje konsorcjum na wyższy poziom. Skontaktuj się z naszym biurem już dziś i rozpocznij z nami współpracę.

 

kontakt@naturalnieskuteczni.pl

Galeria